Ostvarenje prava na pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Službenik za informiranje u Društvu je Ivana Peroš, prof..

Ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji), ostvaruje pravo na pristup informaciji, i to na sljedeći način:

- usmeni zahtjev podnosi se osobno službeniku za informiranje na adresi Hercegovačka 20, 21000 Split.

- pisani zahtjev za pristup informacijama sa sadržajem propisanim ZPPI podnosi se putem pošte na adresu:

Promet d.o.o. 
Službenik za informiranje
Hercegovačka 20
21000 Split
ili slanjem elektronske pošte na e-mail: ivana.peros@promet-split.hr te putem fax-a na: +385 21 383 705.

Službenik za informiranje po zaprimljenom pisanom zahtjevu, sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci omogućava podnositelju zahtijeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana.