Javni natječaj za radno mjesto Kontrolor uz uvjet provođenja stručnog osposobljavanja za vozača autobusa (m/ž)

Kratki opis posla

 • Posebna kontrola u suradnji s djelatnicima MUP-a,
 • Cjelokupne dnevne kontrole na pojedinim linijama kako bi se obuhvatio što veći uzorak korisnika te stekao uvid o urednosti plaćanja usluga od strane korisnika,
 • Kontrolira točnost i ažurnost prometnog osoblja u pogledu urednog izdavanja i naplate putnih karata te vodi propisanu dokumentaciju,
 • Izrađuje dnevna izvješća o radu,
 • Pruža informacije o redu vožnje, pravima i obvezama putnika.


Uvjeti

 • SSS,
 • Vozačka dozvola (kategorija B ili C)
 • Probni rad 6 mjeseci

Vrsta zaposlenja:

 • radni odnos na određeno vrijeme uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme,
 • smještaj nije osiguran,
 • radno vrijeme: puno radno vrijeme, rad u tri smjene.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolba
 • životopis
 • preslika domovnice/osobne iskaznice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • preslika vozačke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave kandidata dostavljaju se poštom ili osobno se na adresu sjedišta trgovačkog društva Promet d.o.o., Hercegovačka 20, 21 000 Split.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te stranicama Društva.

Postupak stručnog osposobljavanja:

Društvo daje mogućnost zasnivanja radnog odnosa s kandidatima koji trenutno ne posjeduju kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova VOZAČ AUTOBUSA, uz uvjet da se obrazuju i steknu uvjete za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Uvjet zaposlenja:
U svrhu realizacije zasnivanja radnog odnosa, Društvo i kandidat će istovremeno zaključiti Ugovor o radu za radno mjesto Kontrolor i Sporazum o provođenju stručnog osposobljavanja za vozača autobusa, a kojima se kandidat obvezuje započeti izobrazbu potrebnu za obavljanje poslova vozača autobusa, i istu dovršiti u primjerenom roku, utvrđenom Sporazumom, a Društvo se obvezuje po završetku školovanja primiti kandidata u radni odnos na radno mjesto vozača autobusa, na neodređeno, uz uvjet probnog roka od 6 mjeseci. 


Dobna ograničenja:

 • Na natječaj se mogu javiti kandidati koji nisu mlađi od 23 godine i šest mjeseci.
 • Iznimno, mogu se javiti i kandidati stariji od 21 godinu pod uvjetom da posjeduju početne kvalifikacije tj. završenu kvalifikaciju za Vozač motornog vozila.

Troškove izobrazbe za vozača autobusa snosi Promet d.o.o.:

 • Financiranje osposobljavanja kandidata koji posjeduju B ili C kategoriju, za stjecanje D kategorije i KOD 95
 • Financiranje prekvalifikacije kandidata za stjecanje kvalifikacije za vozača motornog vozila i polaganje ispita D kategorije za upravljanje autobusom i KOD 95
 • Odabrani kandidati s kojima Društvo sklopi Ugovor o provođenju stručnog osposobljavanja za vozača autobusa, zasnovali bi radni odnos na određeno vrijeme na radnom mjestu Kontrolora do završetka programa.
 • Nakon završenog programa osposobljavanja i dobivanja svih potrebnih kvalifikacija u dogovorenom vremenskom roku, kandidati bi bili zaposleni na radno mjesto vozača autobusa.

Prednost pri zapošljavanju:

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
 
Trajanje natječaja:
Trideset dana od dana objave